Metody léčení

05.08.2023

METODY LÉČENÍ podle Hlubinné harmonizace


Obecné metody duchovně - energetické práce ve Vodnářském Věku
JSOU:


ZÁKLADEM JE HARMONIZACE (adekvátní léčení)

Harmonizací se myslí celkové sladění jednotlivých složek lidské mysli tak, že celkový souzvuk všech energetických složek - a jim odpovídajících mozkových center - je ve výsledku harmonický. Harmonizovat lze navibrováním na vyšší frekvence kteréhokoli lidského těla (Spirituální těla, Duchovní - Astrální těla, Emocionální těla, Éterická těla, Mentální těla, vše s přesahem do fyzického těla) za pomoci vysokých vibrací díky použití zvuku (hudby), barev (kresba) nebo minerálů, které mají specifickou funkci doléčující a jako výborné nosiče elementární energie ženského náboje odvádí negativní složky všech různých energií do spodního morfického pole Země.Tyto vysoké vibrace souzní s potřebami Věku Vodnáře, a proto také energetická práce tohoto nového Duchovního Věku lidstva spočívá v napojení na nové síly ženského pozitivního náboje.

TRANSFORMAČNÍ TERAPIE – HLUBINNÁ MEDITACE
Tato metoda využívá všech vlastností dostupného media (terapeuta) pro spojení se silnými vibracemi ženské pozitivní Univerzální síly. Tato terapie má individuální (OSOBNÍ SEZENÍ) nebo kolektivní charakter (SEMINÁŘE, KURZY).

Je to velmi čistá - SVĚTELNÁ - metoda, kterou je možno provést různými způsoby. Energeticky se jedná o prostoupení Duchovních a Astrálních těl člověka vyššími dimenzemi, transformování karmických zátěží - zátěžových informací - na informace pozitivní, a to podle připravenosti jedince, jeho uvědomění, hloubce odpuštění a také schopnosti analyzovat jednotlivé karmické situace.
Celá metoda má tři části ODBLOKOVÁNÍ, její součástí je vždy meditace s následným započetím Duchovní transformace. 

PŘÍPRAVNÁ ČÁST A PRAKTICKÁ ČÁST TERAPIE - ODBLOKOVÁNÍ
Metoda ODBLOKOVÁNÍ patří k harmonizačním metodám tím, že využívá potenciálu a náboje zvuku, barev i minerálů. 
V PŘÍPRAVNÉ ČÁSTI SE PROVÁDÍ ANALÝZA STAVU, JE POTŘEBA ZJISTIT, NA CO JE DANÝ JEDINEC PŘIPRAVEN A S JAKÝMI TYPY ZÁTĚŽÍ SE BUDE PRACOVAT.

PRAKTICKÁ ČÁST
1. Sladění se neděje pouze skrze centra mysli, protože je využívána celá škála vazeb mezi jednotlivými komunikačními úrovněmi těl léčené lidské bytosti (i nadvědomí).
2. Jsou odblokovávány konkrétní zážitky, pocity nebo celé emocionální bloky, přičemž při uvolnění celých bloků nastává transformace Emocionálního těla na potřebné úrovni.
3. Transformace probíhá v řízené meditaci, která je podpořena léčivou hudbou. 

PO UKONČENÍ CELÉHO LÉČEBNÉHO BLOKU, VČETNĚ MEDITACE, NASTÁVÁ JIŽ ZMÍNĚNÁ TRANSFORMACE DUCHOVNÍÍCH TĚL. TRVÁ PŘIBLIŽNĚ 14 DNÍ. PO TUTO DOBU JE DOPORUČENA ZVÝŠENÁ KONZUMACE TEKUTIN (PRO RYCHLEJŠÍ ODVOD UVOLŇOVANÝCH EMOCÍ) A ČASTĚJŠÍ SPRCHOVÁNÍ NEBO KOUPELE (KOUPELE JSOU DOBRÉ PODPOŘIT PŘÍSADOU SOLI, NAPŘ. MOŘSKÉ).

Jedno celé sezení tohoto rozsahu trvá přibližně 2 - 3 hodiny. Pokud je součástí kurzů a seminářů, doba trvání odblokování + meditační části je stejná. Odlišuje se pouze doba přípravy pro analýzu zátěží vzhledem k počtu zúčastněných osob.

Na odblokování emocionálních zátěžových bloků je možno pracovat i u dětí.

Velmi často může po odblokování dojít i k vyléčení dlouhodobých potíží, a to v důsledku uvolnění velkého množství negativních emocí, které při větší kumulaci způsobují fyzické bolesti. Jedná se o obtíže pohybového aparátu, nervového systému a řady kardiovaskulárních chorob.


ÉTERICKÉ LÉČENÍ ZVUKEM

Éterické léčení zvukem je pro člověka nejvyšším možným typem léčení Vodnářského Věku. Pracuje se na principu léčení vysokými vibracemi Lásky. Jde o kombinovanou metodu, která je složena z odblokování emocionálních bloků, harmonizace a následného transformačního procesu se změnou programů a dosavadních kódů éterického těla. Je to velký proměnný proces a přináší mnoho pozitivních vibrací i do okolí léčeného člověka. Tato metoda používá zvuku jako dokonalého transformačního prostředku při těchto náročných změnách.