HUDBA JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

26.08.2017

Citace ze skript Hlubinná harmonizace.


Každá duše se vyjadřuje hudbou. Hudba se tak stává, či lépe řečeno je, prostředkem sdělení na duševní úrovni.

Proč tomu tak je? Protože celý kosmos zní rozličnými tóny a tímto zněním - znějícími tóny vytváří různé souzvuky - tónové intervaly nebo-li vztahy.

Každý tón má určitou dobu znění. Z energetického hlediska se jedná o různé znějící délky, a to podle potenciálu, tedy určitého silového rozkmitu tónu. Každé znění tónu, stejně tak i tónový souzvuk, má svůj začátek a konec. Vyjádřeno v Univerzálním měřítku - jedná se o určité cykly.

Tyto znějící cykly mohou znít velmi dlouho, podle intenzity začátečních tónů. Anebo naopak velmi krátce.

Tyto cykly mohou být řetězové - provázány stále na stejných tónech a opakující se, anebo po určité době, i po několika opakováních rozeznívání na stejných tónech, přeladěny do vyšších vibračních délek, a to jak u individua, tak u různých vztahových znění.

Hudba je tak jediný komunikační prostředek, který dokáže dané jednotlivé subjekty (primární), či vztahové skupiny ( sekundární, terciální a kvadrální) subjektů NENÁSILNĚ a PŘIROZENĚ PŘELAĎOVAT na vyšší Univerzální vibrace, z hlediska fyzikálních zákonů - pro naše uši nižší kmitočet znění tónu.

Délka cyklů se řídí Univerzálními zákony.

Zákony Stvoření jsou absolutně dokonalé, a proto nemůže dojít k chybě - k chybnému "výpočtu" délky jakéhokoli cyklu.

Cykly, které jsou součástí zároveň relativních veličin (světů), mohou mít pohyblivé ohraničení konce - jsou pohyblivé a tedy měnné, ale jejich doba trvání je vždy přibližně dána.

V lidském životě to tedy vypadá tak, že jsou určité mezníky (časové = relativní), které určují přibližný konec všech cyklů člověka. Důležitou součástí jsou karmické děje, které musí proběhnout. Rychlost "proběhnutí", prožití těchto dějů, si člověk svou svobodnou volbou může ovlivnit.

Důležité je: Nebránit se transformacím, které jsou nutným doprovodným jevem při ukončení určitého cyklu, a hledět pozitivně vstříc budoucímu vývoji!

V případě zabraňování dokončení určitého cyklu jsou z hlediska fungování všudypřítomných Zákonů Stvoření spuštěny procesy, které slouží k "popohnání" daného individua do transformace, neboť ZAČÁTEK NOVÉHO CYKLU JE VŽDY PEVNĚ DÁN!!!

Z toho plyne, pokud člověk dlouho otálí, může onemocnět, a to i velmi těžce.

Duše, jako naše nitro, naše součást, nás vede k úspěšnému dokončení našich cyklů.

Pokud vše plyne jak má - DUŠE ZPÍVÁ, pokud je skluz - DUŠE PLÁČE!

Člověk to na sobě jednoduše pozná podle toho, jakou hudbou se obklopuje nebo jakou hudbu tvoří. Zpívá-li pozitivně, je všechno v pořádku - v souladu s Univerzem, tedy v harmonii s Univerzem. Zpívá-li smutně, je potřeba se nad tím zamyslet a pospíšit vzhůru k transformaci - vzhůru k novému životnímu cyklu.


Pro hlubší meditace, zjištění aktuálního stavu Vašeho vnitřního světa, doporučujeme kosmickou hudbu Křišťálových mís na meditačním CD
Žena a její vesmír. Cena 350 Kč, v Eshopu firmy HANYART.EU s.r.o.