Druhy partnerství - teze o partnerství

03.06.2022


DRUHY PARTNERSTVÍ

Teze o typech partnerství Vodnářského věku.


I. PARTNERSTVÍ FYZICKÉ (ZALOŽENO NA FYZICKÉ PŘITAŽLIVOSTI)

Pozn.: Postupně bude těchto typů partnerství ve Vodnářském věku ubývat.= Nejnižší energetická forma partnerství

Energetický projev: 

• Je vyživováno spodní morfické pole, a poškozována tak rovina mentálního těla a fyzického těla.

• Je poškozován vztah k sobě a ke svému okolí.

• Vytváří se zátěžové karmické záznamy v energetickém poli Země a dle Univerzálního plánu je s nimi dále nakládáno.

• Vytvářejí se zátěžové emoce a poškozují emocionální těla i Éterické tělo II. 


Cestou ven je přerušení vztahu, poučení a uvědomění. Jakmile člověk dojde k uvědomění, je nablízku Univerzální pomoc.

DĚKOVAT TVOŘITELI - PRAMATCE ZA POMOC PŘI ANULOVÁNÍ VŠECH NÁSLEDKŮ TAKOVÉHO VZTAHU NA ROVINĚ PARTNERSKÉ.PŘIJMOUT VYSOKOVIBRAČNÍ ENERGIE TVOŘITELE - PRAMATKY, KTERÉ HOJÍ SRDCE A UZDRAVUJÍ MYSL.

PŘIJÍMÁM A DĚKUJI.


II. PARTNERSTVÍ OSUDOVÉ


II.A PARTNERSTVÍ OSUDOVÉ ŽIVOTNÍ

II.B PARTNERSTVÍ OSUDOVÉ DUCHOVNÍ (není životní partnerství, je přípravou na SPIRITUÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRAVÉ LÁSKY) = Vyšší energetická úroveň partnerství

V tomto typu partnerství je vždy pouze 1 Z PÁRU osudovým partnerem (buď muž pro ženu, nebo žena pro muže). Ten, kdo v takovém partnerství žije s osudovým partnerem - si z karmického hlediska takového partnera vybere, hraje zde roli i fyzická přitažlivost a vzájemné porozumění. Ten jedinec vždy na konci takové vztahu prožívá utrpení, neboť ze své strany cítí velkou zamilovanost. Většinou jde o páry buď ze stejné elementární skupiny nebo ze skupin opačných (stacionární elementární složky jsou opačné:VODA - OHEŇ apod., viz metodika Hlubinné harmonizace, Elementární skupiny). Pokud se jedná o osudové partnerství v reinkarnaci, kdy je DUCH připraven (či se připravuje) vést člověka k pravému duchovnímu a zároveň životnímu partnerovi - toto osudové partnerství je posledním v jeho reinkarnačním plánu a prožitím utrpení po ztrátě osudového partnera se tento člověk připravuje na přijetí svého PRAVÉHO duchovního partnera do života, který je zároveň i životním partnerem. Prožité utrpení je tak velké, jak silný je jeho DUCH a jak velké jsou jeho duchovní úkoly! Až tento člověk dosáhne dokončení karmického cyklu s osudovým duchovním partnerem (II.B), je teprve pak připraven na vytvoření podmínek pro vznik PRAVÉHO duchovního i životního partnerství na všech jeho úrovních... Připravující se PRAVÝ partner zpravidla vstoupí tomuto člověku do cesty již dříve - je duchovním přítelem, rádcem, učitelem i pomocníkem a díky jeho přítomnosti se mohou dokončit všechny karmické cykly, které jsou nutné k odevzdání všeho starého a otevření se novým začátkům. PRAVÉHO duchovního a životního partnera si člověk nevybírá - díky dokonalé funkčnosti Univerzálního vědomí a zcela v harmonii s daným člověkem, mu takový partner vstoupí do životní cesty v okamžiku, kdy je připraven s ním svou cestu spojit. Při spojování těchto individuálních životních cest nastane okamžik, který je ohraničen určitým konkrétním prostorem, kdy se cesty obou partnerů už nikdy nerozpojí. Dochází k postupné transformaci pro přizpůsobení se vzájemnému harmonickému soužití. Tato cesta vede u každého z partnerů k 2. fázi osvícení lidské duše a k harmonické stabilizaci ve společné 

JEDNOTĚ S PRAMATKOU /TVOŘITELEM/ už za hmotného života. TATO CESTA JE VELMI TĚŽKÁ, PLNÁ BOLESTI A ODŘÍKÁNÍ, AŽ DO OKAMŽIKU, KDY OBA PARTNEŘI DOSÁHNOU DOKONČENÍ SVÝCH KARMICKÝCH CYKLŮ S OSUDOVÝM DUCHOVNÍM PARTNEREM, A JEJICH VZTAH SE PŘETRANSFORMUJE NA PLNOHODNOTNÝ DUCHOVNÍ I ŽIVOTNÍ SVAZEK, ČÍMŽ JE DOSAŽENO ROVNOSTI MUŽE A ŽENY A PROPOJÍ JE NEKONEČNÁ TRYSKAJÍCÍ PRAVÁ LÁSKA.


III. SPIRITUÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRAVÉ LÁSKY(PRAVÉ DUCHOVNÍ I ŽIVOTNÍ PARTNERSTVÍ)= Nejvyšší stupeň partnerství

Přichází v době, kdy jsou oba partneři již připraveni na tuto formu partnerství. Všechny přípravné procesy k tomuto partnerskému vrcholu probíhají ve fázích - cyklech. U každého z partnerů je z velké Univerzální Milosti otevřeno mnoho společných zátěží na různých úrovních i principech.A to z toho důvodu, aby bylo v průběhu čistících procesů prokonáno vše pro úspěšnou následnou aktivaci SPIRITUÁLNÍHO PARTNERSKÉHO TĚLA, které je stavební základní složkou pro PRAVÉ DUCHOVNÍ A ŽIVOTNÍ PARTNERSTVÍ. Toto duchovní partnerské tělo je dotvořeno v momentě, kdy skrze srdce ženy již přichází PRAVÁ LÁSKA k partnerovi. Tato nemusí být ihned přijata v plné výši. Doba, po kterou se NAPLNÍ SRDCE MUŽE PRAVOU LÁSKOU JE PEVNĚ DÁNA. 

Muž si v tomto období musí (pro svůj soulad s Univerzálním plánem a tím sám se sebou) dokončit všechny karmické cykly, které budou postupně jeden za druhým vrcholit, až dojde k úplnému dočištění všech úrovní, jejichž plná funkčnost je potřeba k tomu, aby srdce muže PŘIJALO PRAVOU LÁSKU přicházející ze srdce ženy, až k úplnému naplnění. V okamžiku úplného naplnění nastává ZÁZRAK PRAVÉ LÁSKY - PRONIKNUTÍ PRAVÉ LÁSKY DO VŠECH INDIVIDUÁLNÍCH TĚL OBOU PARTNERŮ A ÚPLNÉ DOČIŠTĚNÍ VŠECH PARTNERSKÝCH ROVIN.Toto období je obdobím velkého "partnerského" klidu pro ženu až do té doby, než dojde k úplnému naplnění mužova srdce Pravou Láskou. Je-li vše správně prožito, vytvoří se postupně velké ochranné energetické pole, které bude regulovat VÝBOJE PRAVÉ LÁSKY PŘI PARTNERSKÝCH SPOJENÍCH, ve vysílání do okolí - tak, jak bude nutné. Je třeba velmi pečlivě zvážit setkávání partnerů v tomto přípravném období, neboť ochranné pole není ještě dosti silné a čerstvě vytvořené duchovní partnerské tělo by mohlo být velmi silně napadáno zvenčí, což se může projevit ve hmotné podobě explozemi hádek. TOTO PARTNERSTVÍ MÁ 3 FÁZE - VOLNĚ NA SEBE NAVAZUJÍCÍ:1. DUCHOVNÍ VZTAHTento vztah vzniká v průběhu času ještě před aktivací společného spirituálního partnerského těla. Může být i velmi intimní, ale tato intimita nevydrží dlouho, protože utvářející se vztah sílí zejména na duchovní rovině. Ovšem i přesto se vytváří velmi pevná vazba mezi oběma partnery, a to mezi jejich Duchovními srdci ( lidské srdce s tímto procesem nemá mnoho společného, nejedná se o období zamilovanosti jako u osudových vztahů ).Až je dotvořena tato pevná vazba, přechází vztah pozvolna do další vztahové úrovně.2. INTELEKTUÁLNÍ VZTAHV této fázi dochází k záměrnému "odcizení" obou partnerů. Partneři jsou ve fázi velkých strachů o jejich individuální život. Je nutné odloučení a v tomto smyslu je důležitý i kontext sociální. Oba partneři se po určité období pohybují v jiných sociálních skupinách (kolektivech). Tyto skupiny napomáhají partnerům dokončit očišťující procesy individuálních těl. Až po dočištění určitých individuálních těl u obou partnerů mohou být dokončeny a rozpuštěny staré a již nevyhovující vazby - včetně karmických - díky velké Univerzální Milosti a velké pomoci ŽENSKÉHO I MUŽSKÉHO ASPEKTU LÁSKY PRAMATKY.3. PRAVÉ DUCHOVNÍ PARTNERSTVÍTato fáze je důležitá pro vzájemný harmonický rozvoj jednotlivých partnerů. Počátek této fáze charakterizuje to, že má být společnou cestou ve všech oblastech kromě duchovních. Duchovní cesty partnerů postupně zaniknou jako oddělené složky a opět se spojí v transformované podobě jako společná cesta spirituální.Společnou duchovní cestou nelze dál jít, neboť duchovní složky (Tvořitelův Duch - zařazení dle elementárních skupin) jsou naprosto odlišné a odlišnosti jsou a budou stále výraznější. Staré partnerství již skončilo a nové se vytváří na zcela jiných - v základu jemnohmotných úrovních - na jejichž poli se nachází jemnohmotná těla, které PRAVÁ LÁSKA vyživuje. V této fázi (partnerství) je dosaženo naprosté harmonie a rovnosti v partnerském vztahu. Přichází PARTNERSTVÍ PRAVÉ LÁSKY, KTERÉ UZRÁVÁ DO SPIRITUÁLNÍHO PARTNERSTVÍ PRAVÉ LÁSKY. SPIRITUÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRAVÉ LÁSKY uzrává v okamžiku, kdy dojde k ZÁZRAKU PRAVÉ LÁSKY. ZÁZRAK PRAVÉ LÁSKY V TOMTO VÝZNAMU SPOJUJE A VYTVÁŘÍ SPOLEČNÉ SPIRITUÁLNÍ SRDCE PARTNERŮ.V této chvíli již STARÉ INDIVIDUÁLNÍ duchovní cesty obou partnerů ZCELA ZANIKLY a VYTVOŘILA SE SPOLEČNÁ SPIRITUÁLNÍ CESTA.Z hlediska partnerského NYNÍ partnerství uzrává a vytváří se nové pozitivní vazby na mnoha úrovních, jejichž nedílnou součástí jsou i nové energetické přenosové mosty emocionální pro předávání vzájemných projevů lásky, které již v tomto okamžiku nejsou brzděny zátěžemi v jednotlivých duchovních rovinách obou partnerů. Dochází k výměně mužské a ženské energie na vysokých úrovních mentálních a emocionálních. Spirituální partnerské tělo je plně vyživováno, neboť nedochází k úbytku jakékoli vysokovibrační energie, protože veškerá je plně koncentrována do jejich společného spirituálního těla, které s ní nakládá podle potřeby obou partnerů. Ochrana spirituálního srdce je dotvořena v období, ve kterém se dořešují poslední společné zátěžové karmické vazby na širokých kvadrálních úrovních, jejichž karmický následek je projeven na úrovni sekundární - partnerské. Po rozvázání těchto posledních vazeb se takové partnerství stává absolutně svobodným v kontextu celé společnosti, je pod ABSOLUTNÍ OCHRANOU PRAVÉ LÁSKY.Nastává čas radosti, období sklizně plodů po zasetých semíncích a těžce zalévaných slzami v období bolesti a utrpení. Resumé z hlediska metodologie Hlubinné harmonizace:Individuální vědomí je energetické pole, které existuje v momentě oddělení jakékoli energie (formy energie) od absolutního zdroje. Jedná se i o formu energie typu bipolární duše. Při jejich odděleném průchodu Stvořením se na určitou dobu (jeden vesmírný okamžik) vytváří u obou bipolárních částí vlastní primární vědomí, které však zanikne v jediném okamžiku - v absolutním společném přítomném okamžiku obou částí po jejich opětovném spojení až přes hmotné úrovně. V MOMENTĚ, KDY DOJDE K PROPOJENÍ BIPOLÁRNÍ DUŠE DO ABSOLUTNÍ ROVNOVÁHY, SE ROZPOUŠTÍ I JEJICH PRIMÁRNÍ ČAS (vlastní přítomný okamžik každé z částí). Tím se obě části (obě bytosti) naladí na jeden dokonalý společný tón a odevzdají tak své primární znění přeladěním do společné vibrační - tónové úrovně.V tomto stavu se opět aktivuje jejich společné individuální vědomí, zapne se vysoký výkon jejich společného paměťového systému a začnou vytvářet otisky své společné existence, stejně jako kdysi společně ve vysokých úrovních éteru.

Což v hmotných světech znamená: DOKONALÁ KOMUNIKACE, VZÁJEMNÉ HARMONICKÉ VYVAŽOVÁNÍ V JAKÉMKOLI SMYSLU (při jakémkoli sebemenším vychýlení jedné - druhá dorovnává), ZCELA VĚDOMÉ PLNĚNÍ SPOLEČNÉHO SPIRITUÁLNÍHO ÚKOLU až do jeho naplnění a scelení pro návrat do Zdroje všeho Stvoření. 

Je to dokonalá SYNCHRONIZACE MYSLI U OBOU BYTOSTÍ. Tohoto popisovaného stavu je možné docílit pouze na úrovni Pravého duchovního partnerství. 

Naším úkolem je pochopit princip zrání bipolární duše a nezapomínat, že každý má svou PRAVOU druhou polovinu a je přirozeným lidským úsilím se s ní setkat. Veškeré univerzální děje vedou lidskou duši k tomu, aby nechávala volný průchod Univerzálního plánu a tím si také zachovala svůj soulad s ním. Bez otevření se působení Univerzální spravedlnosti není možné dospět do harmonie v partnerství. Ne každý člověk, žijící dnes, je připraven dospět v jednom životě až do Pravého duchovního partnerství. To není nic špatného, protože každý má své individuální tempo vývoje, potřebuje si prožít ještě další karmické vztahy, doplatit své karmické dluhy - dát si vzájemně to, co si ještě dluží na "osudových úrovních".

Toto všechno lidská duše ví už před samotným narozením do hmoty. Ví, jaký typ partnerství je pro ni v souladu s Univerzálním plánem, tedy s tím, co má připraveno si zde prožít.I přesto, že ne každý se může v současnosti setkat se svou bipolární duší ve hmotě a dojít tak až do stavu Pravého duchovního partnerství, je důležité mít existenci bipolární poloviny na zřeteli, a tedy i vzájemné ovlivňování se.Hlubinná harmonizace umí v této souvislosti řešit i velmi hluboce uložené zátěže na rovině podvědomí a éterických těl, které mohou významně ovlivňovat kvalitu a naplněnost člověka právě díky tomuto prvopočátečnímu spojení s bipolární duší. 

H.A.